هیئت مدیره انجمن

موسسین انجمن مدد کاری امام زمان (عج)

اسامی هئیت مدیره انجمن مدد کاری امام زمان (عج)

خانم مهین پدرام

سمت: رئیس هئیت مدیره<br /> متولد : 1321<br /> سابقه خدمت در خیریه : 27 سال<br />

خانم فاطمه غلام نیاکان

سمت: نائب رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل<br /> متولد : 1329<br /> سابقه خدمت در خیریه : 27 سال<br />

خانم مهین فنی مقدم

سمت: خزانه دار<br /> متولد : 1325<br /> سابقه خدمت در خیریه : 27 سال<br />

خانم زهرا جعفری یگانه

سمت: عضو اصلی هئیت مدیره<br /> متولد : 1328<br /> سابقه خدمت در خیریه : 27 سال<br />

خانم ربابه طلایی مفرد

سمت: عضو اصلی هئیت مدیره<br /> متولد : 1322<br /> سابقه خدمت در خیریه : 27 سال<br />

خانم عصمت الملوک گلکار

سمت: عضو علی البدل هئیت مدیره<br /> متولد : 1319<br /> سابقه خدمت در خیریه : 27 سال<br />

خانم لیدا وزیری نسب

سمت: عضو علی البدل هئیت مدیره<br /> متولد : 1348<br /> سابقه خدمت در خیریه : 14 سال<br />

خانم ایران رفیع زاده

سمت: بازرس<br /> متولد : 1328<br /> سابقه خدمت در خیریه : 13سال<br />

خانم فاطمه بیگم میر معصومی

سمت: بازرس علی البدل<br /> متولد : 1334<br /> سابقه خدمت در خیریه : 6 سال<br />

برای کمک به ایتام با ما تماس بگیرید